Assegurança per a comunitats de propietaris

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança multirrisc per a comunitats de propietaris és la tradicional assegurança per a aquells edificis que pertanyen a més d'un propietari. En aquest cas el que s'assegura és el valor de reconstrucció de l'edifici i els elements que el composen. Cada comunitat pot decidir si assegura només aquells elements que són comunitaris, com els baixants i els muntants d'aigua, per exemple, o si contracta també una ampliació per a certs elements privats de cada pis.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança per a comunitats de propietaris?

Està dirigida a comunitats de veïns.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Comunitats de propietaris?

 • Incendi i complementaris.
 • Extensió de garanties.
 • Danys estètics: Comuns.
 • Danys elèctrics comuns i privats opcionalment.
 • Defensa i reclamació de danys.
 • Trencament de vidres i marbres comuns.
 • Assistència.
 • Robatori, espoliació i furt.
 • Control de plagues.
 • Ruïna total.
 • Responsabilitat Civil: Danys a tercers.
 • Danys per aigua comuns i privats opcionalment.

Els capitals que garanteix l' Assegurança per a comunitats de propietaris

 • Continent: El 100% del valor de reconstrucció. Va en funció de les característiques de l'edifici (ubicació, qualitat, m², any de construcció...) normalment s'aproxima a 1.000 € / m², però també es pot adaptar a què recomani cada companyia. L'important és que en cas de sinistre l'asseguradora no pugui indicar que hi ha infraassegurança.
 • Contingut: Fa referència al mobiliari comunitari (extintors, mobles i decoració de vestíbul...). Ha de correspondre amb el valor del mobiliari i aixovar d'ús comunitari que hi ha a la finca.
 • Responsabilitat Civil: Fa referència als danys causats a tercers. Normalment es recomana que el capital mínim sigui de 600.000€ i que el límit per víctima sigui com a mínim de 300.000€.

CURIOSITATS

Viure en una comunitat de propietaris sempre és complicat i com més gran és l'immoble més possibilitats hi ha que sorgeixin problemes o discrepàncies entre els veïns. 

En matèria d'assegurances per a comunitats és molt important que els veïns tinguin en compte que cap assegurança cobreix el propi manteniment de l'immoble, l'assegurança dóna cobertura i empara únicament a fets puntuals i fortuïts i sempre que aquests estiguin recollits dins del condicionat de la pòlissa. La comunitat té el deure de realitzar el manteniment de la finca periòdicament.

La majoria de les assegurances de les comunitats de propietaris són molt semblants pel que fa a cobertures tot i que és important conèixer les seves diferències i les preocupacions de cada comunitat de veïns per valorar què ens interessa més contractar en cada cas.

Hem de considerar les pòlisses específiques per a cada tipus d'edifici segons l'ús que se li dóna. No tindrà el mateix tractament un edifici destinat a garatges privats que una comunitat de xalets o un edifici on hi hagi oficines i despatxos. D'aquesta manera, les assegurances més freqüents són: Assegurances per a edificis d'habitatges, assegurances per a edificis d'oficines, assegurances per a edificis amb garatges privats, comunitat de xalets o les assegurances per mancomunitats.

El preu final de l'assegurança també anirà, entre d'altres, en funció de l'any de construcció de la finca, de la seva ubicació dins del territori o dels m2 construïts que tingui. Un altre dels factors importants seran les rehabilitacions que s'hagin pogut fer en l'immoble especialment en terrats, façanes i instal·lacions d'aigua comunitàries (baixants i muntants).

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • PROPIETAT HORITZONTAL: És la forma tècnica que solen utilitzar administradors de finques per fer referència a una comunitat de propietaris, és a dir, un edifici que és propietat de més d'una persona.
 • COMUNER: És la forma tècnica que solen utilitzar els administradors de finques per fer referència a la persona que disposa en propietat d'un pis, local o pàrquing dins d'una comunitat de veïns. En altres paraules, és el o la propietari/a d'un dels departaments que conformen la comunitat de propietaris.
 • MOBILIARI COMUNITARI: Són els béns de mobiliari que es troben a les zones comunes de l'edifici (extintors, mobiliari de recepció ...)
 • CONTINENT:  Edificació.
 • INSTAL·LACIONS D'AIGUA COMUNITÀRIES, BAIXANTS I MUNTANTS: Són les instal·lacions d'aigua de l'edifici en els trams que discorren per la comunitat i mentre alimenten o recullen aigües de més d'un departament.
 • FRANQUÍCIA: És la part de la indemnització d'un sinistre que no cobreix la companyia. En pòlisses per a edificis sol aplicar-se en funció de l'antiguitat i l'estat dels mateixos en cobertures com els danys per aigua o els danys elèctrics.

SERVEIS RELACIONATS

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança per a comunitats de propietaris