Assegurança de transport de mercaderies

QUE ASSEGUREM?

L'assegurança de transports té per objectiu assegurar les mercaderies, siguin pròpies o de tercers, durant el seu transport. El mitjà o canal de transport pot ser terrestre, marítim, aeri o fins i tot multimodal.

A QUI VA DIRIGIDA L' Assegurança de transport de mercaderies?

A empreses que es dediquen al transport de mercaderies o que per necessitats de la seva activitat realitzen importacions, exportacions o mouen mercaderies entre les seves diferents seus.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de Transport de mercaderies?

 • Incendi, llamp, explosió.
 • Accident del mitjà de transport.
 • Pèrdua total.
 • Accidents en curs.
 • Robatori en quadrilla.
 • Despeses de reexpedició.
 • Despeses incorregudes en compliment del deure de salvament.
 • Danys per transport a maquinària, eines de l'activitat.
 • Cop, xoc, frec de les mercaderies en vehicles oberts i/o descoberts.
 • Càrrega i descàrrega.
 • Mala estiba.
 • Mullades i oxidació.
 • Robatori amb fractura.
 • Furt, extraviament i/o falta de lliurament.
 • Tot risc.
 • ICCA (Institute Cargo Clauses A).

Els capitals que garanteix l' Assegurança de transport de mercaderies

 • Suma assegurada per viatge: És el límit màxim d'indemnització que abonaria la companyia en cas de sinistre incloent els costos i les despeses cobertes per la pòlissa. Aquesta suma es fixa de manera anual, no obstant això, pot ser incrementada puntualment en cas que sigui necessari i prèvia comunicació a l'asseguradora i acceptació per aquesta per escrit a canvi d'una correcció de la prima.
 • Despeses de remoció de restes i/o destrucció de mercaderies: Fa referència a la quantitat màxima que abonarà la companyia per a indemnitzar aquelles despeses i costos de la remoció o eliminació satisfactòria dels d’escombres generats per la mercaderia afectada. S'inclouen els costos de protecció sobre la mercaderia per a minimitzar la seva pèrdua o destrucció de mal.
 • Suma assegurada per mala estiba: Fa referència a la quantitat màxima que abonarà la companyia per a indemnitzar aquelles despeses i costos derivats de la subjecció inadequada de la mercaderia.

CURIOSITATS

Assegurança de transport, què és? Aquest tipus d'assegurança de mercaderies atorga la possibilitat de protegir les mercaderies davant l'ocurrència de diversos riscos que es puguin presentar durant tot el seu procés de trasllat, ja sigui per transport terrestre, via fluvial, fèrria, aèria o transport marítim.

La base de càlcul de la pòlissa d'assegurances per al transport de mercaderies (el que determinarà el seu preu) pot establir-se basant-se en diferents criteris i cada client ha de trobar el més adequat per a la seva activitat. No hi ha dues empreses iguals, i, per tant, les necessitats d'assegurament també solen ser diferents.

Per aquest motiu les pòlisses de transports han de fer-se a mesura i sovint després de la visita d'un especialista de la corredoria que pugui conèixer amb detall quin és risc real als quals està exposada l'empresa.

Altres aspectes a tenir en compte sobre una pòlissa de transports, són: L'àmbit geogràfic per on es mouran les mercaderies, i el tipus de mercaderies que es mobilitzaran. En aquest últim sentit no totes les mercaderies transportades poden ser assegurades amb la mateixa facilitat.

El transport de mercaderies és una activitat complexa que requereix garantir al màxim el valor de la càrrega davant qualsevol mena de desastre que es pugui presentar ja sigui avaries simples o avaries causades per fenòmens de la naturalesa com: terratrèmols, sismes submarins o huracans. Així com danys soferts per bolcades o xocs del vehicle transportador i descàrrega forçosa de la mercaderia, incendis, explosions ja sigui en flotació o en terra.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • PML: Les seves sigles signifiquen Pèrdua Màxima Probable en català. Pot conèixer-se també com a Capital Assegurat per Pòlissa. Correspon amb el valor màxim en una mateixa unitat de transport i per cadascun dels viatges.
 • ICCA: (Institute Cargo Clauses A). Modalitat de cobertura que amplia les tradicionals cobertures de pèrdues, danys o despeses i que cobreix tots aquells riscos que no estiguin expressament exclosos dins de les pròpies.
 • RESPONSABILITAT CIVIL DE LA CÀRREGA: Fa referència a la garantia que donaria cobertura als danys que la mercaderia pogués causar a un tercer.
 • LÍMIT D'INDEMNITZACIÓ: És el màxim d'indemnització que es pacta en la pòlissa entre les parts (companyia d'assegurances i assegurat/empresa).

SERVEIS RELACIONATS

COMPANYIES ASSEGURADORES
AMB LES QUE TREBALLEM L' Assegurança de transport de mercaderies