La concurrència d’assegurances és una situació que es dóna molt al sector assegurador i amb més freqüència de l’esperada. Què és la concurrència d’assegurances? Què passa si tens dues assegurances de la mateixa tipologia? Des de Perea Grup, t’ho expliquem tot.

Concurrència d’assegurances: definició

En general, aquesta situació es produeix quan un mateix assegurat o interès assegurable està protegit per diverses assegurances del mateix tipus o ram.

Podem trobar-ne un clar exemple quan es produeix un sinistre al nostre habitatge i els danys poden ser reparats tant a través de la nostra assegurança de llar com de l’assegurança de la comunitat de propietaris.

Què passa si tinc dues assegurances del mateix tipus?

Una pràctica que podria suposar que el propietari, en cas de patir un sinistre, rebés més d’una indemnització, que, òbviament, superaria el valor real del bé o objecte assegurat; s’entén que s’estaria enriquint il·lícitament (hauria lucre).

D’aquesta manera, si es produeix un contratemps i les companyies el detecten, a l’hora d’indemnitzar els danys, cada asseguradora ho farà de manera proporcional i en cap cas no superarà el valor del bé objecte de l’assegurança.

Exemple de concurrència d’assegurances

No obstant això, hi ha alguns rams d’assegurances en què és possible contractar més d’una assegurança al mateix temps.

  • Assegurança de vida: sona evident, oi? Quin és el valor de la vida d’una persona? Sembla incalculable.
  • Assegurança d’accidents: en tots dos casos de mort o invalidesa com a conseqüència d’un accident, no hi ha límit respecte del capital que s’ha de percebre.
  • Assegurances decessos: en cas de defunció, només presta els serveis pactats al contracte, per la qual cosa les companyies que no hagin complert l’obligació de prestar servei funerari, estan obligades a abonar als seus hereus l’import que va ser pagat per l’assegurat ja mort.
  • Assegurances de danys en relació a la Responsabilitat Civil.

Com funciona el càlcul a la concurrència d’assegurances?

Quan hi ha concurrència de pòlisses d’assegurança, el que fan les asseguradores és cobrir el sinistre de manera proporcional, com hem comentat anteriorment; si hi ha dues pòlisses per al mateix risc, cada pòlissa haurà de cobrir un percentatge de la indemnització.

En concret, el que diu la Llei d’assegurances és que les asseguradores contribuiran al pagament de la indemnització de manera proporcional a la suma assegurada, sense excedir la quantia del dany.

De fet, segons l’article trenta-dos de la Llei del Contracte d’Assegurança , l’assegurat està obligat a comunicar a les asseguradores que hi ha concurrència de pòlisses d’assegurança o que té diverses pòlisses per cobrir un mateix risc, ja que en el cas de que es determini que hi ha frau per part de l’assegurat , les asseguradores no estan obligades a pagar la indemnització corresponent.

 

Contacta amb nosaltres per entendre totes les teves assegurances.