Assegurança de responsabilitat civil (RC) per a empreses

Productes i serveis | Patrimoni empresarial | Assegurança de responsabilitat civil (RC) per a empreses

QUE ASSEGUREM?

L’assegurança de responsabilitat civil per a empreses cobreix la defensa de l’assegurat i la indemnització dels danys i perjudicis causats a tercers, sempre que aquests danys hagin estat causats de manera involuntària i que de les conseqüències de la qual, l’assegurat, resulti civilment responsable segons la normativa legal vigent.

A QUI VA DIRIGIT?

A empreses i autònoms.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de responsabilitat civil (RC) per a empreses?

Els capitals que garanteix l'assegurança de responsabilitat civil (RC) per a empreses

Quines cobertures garanteix la pòlissa de responsabilitat civil (RC) per a empreses?

 • Responsabilitat civil d’explotació.
 • Responsabilitat civil professional.
 • Responsabilitat civil Immobiliària.
 • Responsabilitat civil locativa.
 • Responsabilitat civil patronal.
 • Responsabilitat civil subsidiària.
 • Responsabilitat civil croada.
 • Responsabilitat civil productes i post treballs.
 • Responsabilitat civil per unió i mescla.
 • Despeses de retirada de producte.
 • Responsabilitat civil per danys a béns confiats.
 • Responsabilitat civil per contaminació accidental.
 • Responsabilitat civil mediambiental.
 • Defensa jurídica, fiances judicials i costos.

Els capitals que garanteix l'assegurança de responsabilitat civil (RC) per a empreses

 • Indemnització per sinistre: La suma assegurada en aquesta partida refereix a la quantitat màxima que en cas de sinistre abonarà la companyia d’assegurances.
 • Indemnització per anualitat d’assegurança: Les pòlisses d’assegurança solen ser anuals renovables. La suma assegurada en aquesta partida es refereix a la quantitat màxima que per anualitat abonarà la companyia d’assegurances.
 • Límit per víctima: Aquest concepte fa referència a la quantitat de diners que abonarà l’asseguradora en cas de danys personals a cada persona afectada pel sinistre.

CURIOSITATS

Què és una assegurança de responsabilitat civil per a empreses? Aquest tipus d’assegurança t’ajuda a fer front als problemes que es poden presentar en la teva activitat com a autònom, pime o gran comerç ja siguin danys personals, danys materials als teus clients o empleats.

Les pòlisses de responsabilitat civil d’empreses s’activen amb la reclamació d’un tercer (una persona aliena a l’assegurat) que es troba perjudicat.

D’altra banda, és important tenir en compte que l’assegurat o titular de l’assegurança, al contractar una pòlissa, el que fa és externalitzar la seva responsabilitat (almenys part d’ella i sempre en funció de les garanties que contracti) davant l’asseguradora.

Per aquest motiu, quan l’assegurat rebi una reclamació d’un tercer haurà de derivar-la directament a l’asseguradora. En aquest punt és molt important que tingui en compte que serà la companyia qui decidirà com fer front a la reclamació.

Si atendre-la directament i pagar al perjudicat, o bé si esperar que aquesta reclamació prosperi i sigui la via judicial qui determini la responsabilitat sobre l’incident i, per tant, si l’asseguradora deu o no assumir el cost de la reclamació i pagar al perjudicat.

En l’àmbit de l’Assegurança de Responsabilitat Civil (RC) existeixen múltiples garanties que refereixen a diferents àmbits empresarials. És fonamental conèixer-los per a tenir clar l’abast de cobertura de l’assegurança.

A diferència d’assegurances d’altres rams, aquest tipus d’assegurances permet personalitzar la pòlissa, amb possibilitat d’accedir a cobertures opcionals i adaptar-la al 100% a les necessitats i realitat del client. D’aquí ve que no sigui només crucial fer-la bé, com que també ho sigui revisar-la anualment per a ampliar-la si correspon.

La realitat de l’empresa pot canviar molt en poc temps i és quan això ocorre quan s’ha de modificar la pòlissa… En Perea Grup oferim cobertures adaptades a les teves necessitats.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • FACTURACIÓ: És una de les bases de càlcul que normalment les asseguradores utilitzen per a establir el preu de l’assegurança de Responsabilitat civil. Anualment, l’assegurat ha de comunicar a l’asseguradora la xifra final de facturació de l’any que ha transcorregut i la previsió per a l’any següent.
 • ACTIVITAT: Fa referència a l’activitat empresarial que desenvolupa l’empresa. En l’àmbit de la responsabilitat civil caldrà tenir en compte que aquelles activitats professionals han d’assegurar-se per pòlissa específica de responsabilitat civil professional.
 • REGULARITZACIÓ: És l’acció anual de revisió de la pòlissa d’assegurança en què el client comunica a la companyia la xifra de facturació amb la qual ha tancat l’anualitat passada i la xifra prevista per a l’anualitat futura. Basant-se en aquesta acció l’asseguradora actualitza la pòlissa i emet un rebut complementari si correspon.

SERVEIS RELACIONATS

ARTICLES RELACIONATS

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

ARTICLES RELACIONATS

Tipus d’assegurances per empreses
[Llegir]
Assegurances per autónoms que has de conèixer
[Llegir]
L’assegurança de responsabilitat civil a la construcció
[Llegir]
Assegurances per a l’empresa
[Llegir]

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

Necessites una assegurança de responsabilitat civil (RC) per a empreses? Contacta’ns ara omplint el següent formulari.

  COMPANYIES ASSEGURADORES AMB LES QUE TREBALLEM
  L'ASSEGURANÇA de responsabilitat civil (RC) per a empreses