Assegurança de defensa jurídica familiar

Productes i serveis | Patrimoni familiar | Assegurança de defensa jurídica familiar

QUE ASSEGUREM?

L’assegurança de protecció jurídica familiar garanteix la defensa jurídica de la família assegurada ja sigui judicial o extrajudicial. També es fa càrrec de les despeses en què pugui incórrer el nucli familiar, com a conseqüència de la seva participació en un procediment judicial, administratiu, arbitral o de mediació, derivats de la cobertura de l’assegurança. Amb aquesta assegurança la família compta amb advocats especialistes davant de qualsevol contratemps o dubte legal que pugui sorgir.

A QUI VA DIRIGIT?

A la unitat familiar que convisqui al mateix domicili: L’assegurat, el seu cònjuge o parella estable. Els pares de tots dos. Els seus fills solters. Totes les persones assegurades hauran de conviure de forma permanent en el domicili habitual de l’assegurat que s’especifiqui en la pòlissa.

Quines cobertures garanteix la pòlissa de defensa jurídica familiar?

Els capitals que garanteix l'assegurança de defensa jurídica familiar

Quines cobertures garanteix la pòlissa de defensa jurídica familiar?

 • Assistència jurídica telefònica.
 • Temes relatius a la revisió i la redacció de documents i contractes.
 • Temes relatius a serveis jurídics “en línia”
 • Temes relatius a reclamació extracontractua:
  • Danys corporals
  • Agressions físiques.
  • Danys materials.
  • Als béns mobles: propietat del’Assegurat.
  • Als vehicles, embarcacions i aeronaus, tots ells sense motor.
 • Defensa penal i civil suplementària.
 • Temes relatius a habitatge, consum, treball.
 • Temes relatius a protecció administrativa i fiscal.
 • Temes relatius a prestacions per separació o divorci.

Els capitals que garanteix l'assegurança de defensa jurídica familiar

 • Límit màxim de despeses: Normalment és de 3.000 € o 6.000 €. De totes maneres l’asseguradora també posa a disposició de l’assegurat els seus propis advocats i en cas de voler fer-ne ús, no s’aplica aquest límit de despesa.
 • Prestació per separació o divorci: 1.200 €.
 • Ajuda per al pagament de la pensió: Màxim 1.000 € per 12 mesos.

CURIOSITATS

Un procediment judicial laboral per acomiadament, una reclamació de lesions, una factura de llum no reconeguda, l’incompliment de contractes, infraccions administratives… són molts els problemes legals en els quals ens podem trobar i que són difícils de resoldre de manera personal si no tenim coneixements jurídics. Contractar un advocat particular implica alts costos pel que comptar amb una assegurança de defensa jurídica familiar et permetrà estalviar diners.

Entre les prestacions d’aquesta assegurança i per a fer-ho més entenedor destaquen:

 • Les taxes, drets i costes judicials derivades de la tramitació dels procediments coberts.
 • Les despeses derivades del procediment de mediació cobert.
 • Els honoraris i despeses d’advocat.
 • Els drets i bestretes de procuradors, quan la seva intervenció sigui preceptiva.
 • Les despeses notarials i d’atorgament de poders per a plets, així com les actes, requeriments i altres actes necessaris per a la defensa dels interessos de l’assegurat.
 • Els honoraris i despeses de perit necessaris.
 • Qualsevol altra prestació garantida expressament per la pòlissa.

Així mateix, es garanteix la constitució, en els processos penals amparats per la pòlissa, de les fiances exigides a l’assegurat, per a:

 • Obtenir la seva llibertat provisional.
 • Avalar la seva presentació a l’acte del judici.
 • Respondre del pagament de les costes judicials, a exclusió d’indemnitzacions i multes.

Contractar una assegurança de defensa jurídica familiar és la millor manera de defensar els teus drets de manera professional.

DICCIONARI ESPECÍFIC

 • CARÈNCIA: És el període que ha de transcórrer des que formalitzem l’assegurança i en realitzem el pagament fins que entra en funcionament i podem començar a utilitzar les seves prestacions i cobertures.
 • MÍNIM LITIGIÓS: És la quantia mínima objecte de litigi, per sota de la qual no es garanteix el tràmit judicial d’un sinistre.
 • ÀMBIT DE LA VIDA PARTICULAR: Aquelles activitats desenvolupades en l’àmbit exclusivament personal, familiar o domèstic, alienes a l’exercici d’una professió o activitat laboral, mercantil o empresarial.
 • TRANSACCIÓ: Quan davant l’existència d’un conflicte, litigi o controvèrsia, l’assegurat accepta de la part contrària o del tercer responsable un determinat import econòmic o prestació anàloga per a la liquidació, saldo i quitança del sinistre.
 • HABITATGE: S’entén per habitatge assegurat, aquella que consta designada en les Condicions Particulars de la pòlissa com:
  a) Habitatge principal:  La que utilitza l’assegurat com el seu domicili habitual sigui o no de la seva propietat.
  b) Habitatge secundari:  La que és propietat de l’assegurat i que utilitza només de manera ocasional.
  c) Habitatge llogat:  La que és propietat de l’assegurat i l’ús del qual cedeix contractualment a una altra persona, per temps i preu convinguts. A l’efecte de la cobertura de l’assegurança, s’entén inclòs en el concepte d’habitatge una plaça de pàrquing o garatge, així com el traster de què la mateixa disposi, sempre que estiguin situats en el mateix immoble.

SERVEIS RELACIONATS

ARTICLES RELACIONATS

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

ARTICLES RELACIONATS

El preu de l’assegurança em pot incrementar per haver tingut algun sinistre?
[Llegir]
Diferències entre assegurança de vida col·lectiva i individual
[Llegir]
Cobreixen les assegurances les catàstrofes naturals?
[Llegir]
Diccionari d’assegurances per entendre al teu corredor
[Llegir]

PREGUNTA'NS / CONTACTA'NS

Necessites una assegurança de defensa jurídica familiar? Contacta’ns ara omplint el següent formulari.

  COMPANYIES ASSEGURADORES AMB LES QUE TREBALLEM
  L'ASSEGURANÇA de defensa jurídica familiar